3PRXA

Structure of complement c5 in complex with cvf and ssl7
Warning
  • Chain breaks within knot 31 (displayed as a gray area on the plot and as '-' on the sequence). The broken part of the chain has been replaced by a straight segment, which may affect what knot types are detected - be careful with interpreting results.
Slipknot S +31
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 305-782 478 1-304 792-1657 783-791 304 866 slipknot
Chain Sequence
EQTYVISAPKIFRVGASENIVIQVYGYTEAFDATISIKSYPDKKFSYSSGHVHLSSENKFQNSAILTIQPKQLPGGQNPVSYVYLEVVSKHFSKSKRMPITYDNGFLFIHTDKPVYTPDQSVKVRVYSLNDDLKPAKRETVLTFIDPEGSEVDMVEEIDHIGIISFPDFKIPSNPRYGMWTIKAKYKEDFSTTGTAYFEVKEYVLPHFSVSIEPEYNFIGYKNFKNFEITIKARYFYNKVVTEADVYITFGIREDLKDDQKEMMQTAMQNTMLINGIAQVTFDSETAVKELSYYSLEDLNNKYLYIAVTVIESTGGFSEEAEIPGIKYVLSPYKLNLVATPLFLKPGIPYPIKVQVKDSLDQLVGGVPVTLNAQTIDVNQETSDLDPSKSVTRVDDGVASFVLNLPSGVTVLEFNVKTDAPDLPEENQAREGYRAIAYSSLSQSYLYIDWTDNHKALLVGEHLNIIVTPKSPYIDKITHYNYLILSKGKIIHFGTREKFSDASYQSINIPVTQNMVPSSRLLVYYIVTGEQTAELVSDSVWLNIEEKCGNQLQVHLSPDADAYSPGQTVSLNMATGMDSWVALAAVDSAVYGVQRGAKKPLERVFQFLEKSDLGCGAGGGLNNANVFHLAGLTFLTNANADDSQENDEPCKEIL-----LQKKIEEIAAKYKHSVVKKCCYDGACVNNDETCEQRAARISLGPRCIKAFTECCVVASQLRANISRLHMK-------TLLPVSKPEIRSYFPESWLWEVHLVPRRKQLQFALPDSLTTWEIQGVGISNTGICVADTVKAKVFKDVFLEMNIPYSVVRGEQIQLKGTVYNYRTSGMQFCVKMSAVEGICTSESPVIDHQGTKSSKCVRQKVEGSSSHLVTFTVLPLEIGLHNINFSLETWFGKEILVKTLRVVPEGVKRESYSGVTLDPRGIYGTISRRKEFPYRIPLDLVPKTEIKRILSVKGLLVGEILSAVLSQEGINILTHLPKGSAEAELMSVVPVFYVFHYLETGNHWNIFHSDPLIEKQKLKKKLKEGMLSIMSYRNADYSYSVWKGGSASTWLTAFALRVLGQVNKYVEQNQNSICNSLLWLVENYQLDNGSFKENSQYQPIKLQGTLPVEARENSLYLTAFTVIGIRKAFDICPLVKIDTALIKADNFLLENTLPAQSTFTLAISAYALSLGDKTHPQFRSIVSALKREALVKGNPPIYRFWKDNLQHKDSSVPNTGTARMVETTAYALLTSLNLKDINYVNPVIKWLSEEQRYGGGFYSTQDTINAIEGLTEYSLLVKQLRLSMDIDVSYKHKGALHNYKMTDKNFLGRPVEVLLNDDLIVSTGFGSGLATVHVTTVVHKTSTSEEVCSFYLKIDTQDIESDYKRIVACASY---------KPSREESSSGSSHAVMDISLPTGISANEEDLKALVEGVDQLFTDYQIKDGHVILQLNSIPSSDFLCVRFRIFELFEVGFLSPATFTVYEYHRPDKQCTMFYSTSNICKCVEADCGQMQEELDLTISA----------ETRKQTACKPEIAYAYKVSITSITVENVFVKYKATLLDIYKTGEAVAEKDSEITFIKKVTCTNAELVKGRQYLIMGKEALQIKYNFSFRYIYPLDSLTWIEYWPRDTTCSSCQAFLANLDEFAEDIFLNGC
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
3.1m 194-782 589 1-129, 793-1657 130-193, 783-792 129 865 slipknot
view details
2.1m 210-780 571 1-199, 794-1657 200-209, 781-793 199 864 slipknot
view details
2.1m 230-788 559 1-218, 797-1657 219-229, 789-796 218 861 slipknot
view details
3.1m 256-781 526 1-232, 794-1657 233-255, 782-793 232 864 slipknot
view details
3.1m 305-780 476 1-233, 796-1657 234-304, 781-795 233 862 slipknot

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling