4XP1A

X-ray structure of drosophila dopamine transporter bound to neurotransmitter dopamine
Slipknot S +31 41
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 39-269 231 270-535 1-21 22-38 21 265 slipknot
view details
41 16-297 282 1-15 355-535 298-354 15 181 slipknot
Chain Sequence
DERETWSGKVDFLLSVIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGAFLVPYGIMLAVGGIPLFYMELALGQHNRKGAITCWGRLVPLFKGIGYAVVLIAFYVDFYYNVIIAWSLRFFFASFTNSLPWTSCNNIWNTPNCRPFEGHVEGFQSAASEYFNRYILELNRSEGIHDLGAIKWDMALCLLIVYLICYFSLWKGISTSGKVVWFTALFPYAVLLILLIRGLTLPGSFLGIQYYLTPNFSAIYKAEVWVDAATQVFFSLGPGFGVLLAYASYNKYHNNVYKDALLTSFINSATSFIAGFVIFSVLGYMAHTLGVRIEDVATEGPGLVFVVYPAAIATMPASTFWALIFFMMLATLGLDSSFGGSEAIITALSDEFPKIKRNRELFVAGLFSLYFVVGLASCTQGGFYFFHLLDRYAAGYSILVAVFFEAIAVSWIYGTNRFSEDIRDMIGFPPGRYWQVCWRFVAPIFLLFITVYGLIGYEPLTYADYVYPSWANALGWCIAGSSVVMIPAVAIFKLLSTPGSLRQRFTILTTPWRDQ
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
3.2 13-294 282 1-12 306-535 295-305 12 230 slipknot
view details
4.1 11-305 295 1-10 317-535 306-316 10 219 slipknot
view details
3.2 9-333 325 1-8 351-535 334-350 8 185 slipknot
view details
4.1 18-340 323 1-17 356-535 341-355 17 180 slipknot
view details
3.2 12-355 344 1-11 357-535 356-356 11 179 slipknot
view details
3.2 12-322 311 1-4, 330-535 5-11, 323-329 4 206 slipknot
view details
2.1 43-416 374 417-535 1-17 18-42 17 118 slipknot
view details
2.1 37-262 226 1-19, 278-535 20-36, 263-277 19 258 slipknot
view details
1.1 27-282 256 1-19, 294-535 20-26, 283-293 19 242 slipknot
view details
2.1 43-359 317 1-19, 397-535 20-42, 360-396 19 139 slipknot
view details
2.1 27-281 255 1-20, 283-535 21-26, 282-282 20 253 slipknot
view details
2.1 34-253 220 1-22, 263-535 23-33, 254-262 22 273 slipknot
view details
1.1 40-249 210 1-23, 263-535 24-39, 250-262 23 273 slipknot
view details
1.1 39-262 224 1-36, 264-535 37-38, 263-263 36 272 slipknot
view details
1.1 40-280 241 1-27, 301-535 28-39, 281-300 27 235 slipknot
view details
1.1 41-281 241 1-39, 301-535 40-40, 282-300 39 235 slipknot
view details
2.1 39-408 370 1-31, 414-535 32-38, 409-413 31 122 slipknot
sequence length 535
structure length 535
publication title Neurotransmitter and psychostimulant recognition by the dopamine transporter
rcsb
molecule tags Membrane protein/transport protein
molecule keywords Dopamine transporter, isoform B
source organism Drosophila melanogaster
total genus Genus: 204
ec nomenclature
pdb deposition date 2015-01-16
KnotProt deposition date 2015-05-07
Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)

 
#similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
#similar chains, but unknotted
...loading similar chains, please wait...
#similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling