4XP4A

X-ray structure of drosophila dopamine transporter in complex with cocaine
Slipknot S +31 41
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 39-268 230 269-534 1-21 22-38 21 265 slipknot
view details
41 15-297 283 1-14 355-534 298-354 14 180 slipknot
Chain Sequence
DERETWSGKVDFLLSVIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGAFLVPYGIMLAVGGIPLFYMELALGQHNRKGAITCWGRLVPLFKGIGYAVVLIAFYVDFYYNVIIAWSLRFFFASFTNSLPWTSCNNIWNTPNCRPFEGHVEGFQSAASEYFNRYILELNRSEGIHDLGAIKWDMALCLLIVYLICYFSLWKGISTSGKVVWFTALFPYAVLLILLIRGLTLPGSFLGIQYYLTPNFSAIYKAEVWVDAATQVFFSLGPGFGVLLAYASYNKYHNNVYKDALLTSFINSATSFIAGFVIFSVLGYMAHTLGVRIEDVATEGPGLVFVVYPAAIATMPASTFWALIFFMMLATLGLDSSFGGSEAIITALSDEFPKIKRNRELFVAGLFSLYFVVGLASCTQGGFYFFHLLDRYAAGYSILVAVFFEAIAVSWIYGTNRFSEDIRDMIGFPPGRYWQVCWRFVAPIFLLFITVYGLIGYEPLTYADYVYPSWANALGWCIAGSSVVMIPAVAIFKLLSTPGSLRQRFTILTTPWRD
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
3.2 15-294 280 1-14 307-534 295-306 14 228 slipknot
view details
4.1 11-306 296 1-10 323-534 307-322 10 212 slipknot
view details
4.1 7-330 324 1-6 341-534 331-340 6 194 slipknot
view details
3.2 17-340 324 1-16 356-534 341-355 16 179 slipknot
view details
3.2 21-330 310 1-12, 340-534 13-20, 331-339 12 195 slipknot
view details
2.1 23-278 256 1-17, 285-534 18-22, 279-284 17 250 slipknot
view details
1.1 27-285 259 1-17, 295-534 18-26, 286-294 17 240 slipknot
view details
2.1 42-423 382 424-534 1-17 18-41 17 110 slipknot
view details
2.3 43-359 317 1-18, 398-534 19-42, 360-397 18 137 slipknot
view details
2.1 38-266 229 1-21, 279-534 22-37, 267-278 21 256 slipknot
view details
2.1 38-278 241 1-22, 280-534 23-37, 279-279 22 255 slipknot
view details
1.1 39-251 213 1-24, 265-534 25-38, 252-264 24 270 slipknot
view details
1.1 34-285 252 1-25, 301-534 26-33, 286-300 25 234 slipknot
view details
1.1 43-283 241 1-27, 302-534 28-42, 284-301 27 233 slipknot
view details
2.1 37-401 365 1-30, 408-534 31-36, 402-407 30 127 slipknot
sequence length 534
structure length 534
publication title Neurotransmitter and psychostimulant recognition by the dopamine transporter
rcsb
molecule tags Transport protein/inhibitor
molecule keywords Dopamine transporter
source organism Drosophila melanogaster
total genus Genus: 201
ec nomenclature
pdb deposition date 2015-01-16
KnotProt deposition date 2015-05-07
Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)

 
#similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
#similar chains, but unknotted
...loading similar chains, please wait...
#similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling