4XP6A

X-ray structure of drosophila dopamine transporter bound to psychostimulant methamphetamine
Slipknot S +31 41 +31
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 38-268 231 269-534 1-21 22-37 21 265 slipknot
view details
41 18-297 280 1-17 355-534 298-354 17 180 slipknot
Chain Sequence
DERETWSGKVDFLLSVIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGAFLVPYGIMLAVGGIPLFYMELALGQHNRKGAITCWGRLVPLFKGIGYAVVLIAFYVDFYYNVIIAWSLRFFFASFTNSLPWTSCNNIWNTPNCRPFEGHVEGFQSAASEYFNRYILELNRSEGIHDLGAIKWDMALCLLIVYLICYFSLWKGISTSGKVVWFTALFPYAVLLILLIRGLTLPGSFLGIQYYLTPNFSAIYKAEVWVDAATQVFFSLGPGFGVLLAYASYNKYHNNVYKDALLTSFINSATSFIAGFVIFSVLGYMAHTLGVRIEDVATEGPGLVFVVYPAAIATMPASTFWALIFFMMLATLGLDSSFGGSEAIITALSDEFPKIKRNRELFVAGLFSLYFVVGLASCTQGGFYFFHLLDRYAAGYSILVAVFFEAIAVSWIYGTNRFSEDIRDMIGFPPGRYWQVCWRFVAPIFLLFITVYGLIGYEPLTYADYVYPSWANALGWCIAGSSVVMIPAVAIFKLLSTPGSLRQRFTILTTPWRD
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
3.2 14-294 281 1-13 306-534 295-305 13 229 slipknot
view details
4.1 13-305 293 1-12 319-534 306-318 12 216 slipknot
view details
4.1 7-323 317 1-6 344-534 324-343 6 191 slipknot
view details
4.1 17-332 316 1-16 354-534 333-353 16 181 slipknot
view details
3.2 17-353 337 1-16 356-534 354-355 16 179 slipknot
view details
3.2 21-333 313 1-16, 354-534 17-20, 334-353 16 181 slipknot
view details
3.2 16-304 289 1-12, 318-534 13-15, 305-317 12 217 slipknot
view details
2.1 22-509 488 1-16, 517-534 17-21, 510-516 16 18 slipknot
view details
2.1 31-268 238 1-17, 280-534 18-30, 269-279 17 255 slipknot
view details
2.1 26-366 341 1-17, 395-534 18-25, 367-394 17 140 slipknot
view details
2.1 44-418 375 419-534 1-18 19-43 18 115 slipknot
view details
2.1 43-360 318 1-20, 398-534 21-42, 361-397 20 137 slipknot
view details
1.1 30-253 224 1-23, 261-534 24-29, 254-260 23 274 slipknot
view details
2.1 41-282 242 1-23, 301-534 24-40, 283-300 23 234 slipknot
view details
1.1 39-250 212 1-27, 265-534 28-38, 251-264 27 270 slipknot
sequence length 534
structure length 534
publication title Neurotransmitter and psychostimulant recognition by the dopamine transporter.
pubmed doi rcsb
molecule tags Tranport protein/inhibitor
molecule keywords Transporter
source organism Drosophila melanogaster
total genus Genus: 199
ec nomenclature
pdb deposition date 2015-01-16
KnotProt deposition date 2015-11-11
Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)

 
#similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
#similar chains, but unknotted
...loading similar chains, please wait...
#similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling