4XP9C

X-ray structure of drosophila dopamine transporter bound to psychostimulant d-amphetamine
Slipknot S +31 41
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 38-265 228 266-537 1-21 22-37 21 271 slipknot
view details
41 16-299 284 1-15 355-537 300-354 15 183 slipknot
Chain Sequence
DERETWSGKVDFLLSVIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGAFLVPYGIMLAVGGIPLFYMELALGQHNRKGAITCWGRLVPLFKGIGYAVVLIAFYVDFYYNVIIAWSLRFFFASFTNSLPWTSCNNIWNTPNCRPFEGHVEGFQSAASEYFNRYILELNRSEGIHDLGAIKWDMALCLLIVYLICYFSLWKGISTSGKVVWFTALFPYAVLLILLIRGLTLPGSFLGIQYYLTPNFSAIYKAEVWVDAATQVFFSLGPGFGVLLAYASYNKYHNNVYKDALLTSFINSATSFIAGFVIFSVLGYMAHTLGVRIEDVATEGPGLVFVVYPAAIATMPASTFWALIFFMMLATLGLDSSFGGSEAIITALSDEFPKIKRNRELFVAGLFSLYFVVGLASCTQGGFYFFHLLDRYAAGYSILVAVFFEAIAVSWIYGTNRFSEDIRDMIGFPPGRYWQVCWRFVAPIFLLFITVYGLIGYEPLTYADYVYPSWANALGWCIAGSSVVMIPAVAIFKLLSTPGSLRQRFTILTTPWRDQQL
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
3.2 13-293 281 1-12 305-537 294-304 12 233 slipknot
view details
4.1 10-304 295 1-9 322-537 305-321 9 216 slipknot
view details
4.1 8-323 316 1-7 331-537 324-330 7 207 slipknot
view details
4.1 11-330 320 1-10 344-537 331-343 10 194 slipknot
view details
3.2 15-339 325 1-14 356-537 340-355 14 182 slipknot
view details
4.1 13-329 317 1-7, 340-537 8-12, 330-339 7 198 slipknot
view details
3.2 17-339 323 1-14, 355-537 15-16, 340-354 14 183 slipknot
view details
2.1 42-417 376 418-537 1-16 17-41 16 119 slipknot
view details
2.1 42-362 321 1-17, 399-537 18-41, 363-398 17 139 slipknot
view details
1.1 38-251 214 1-24, 269-537 25-37, 252-268 24 269 slipknot
view details
1.1 43-280 238 1-26, 298-537 27-42, 281-297 26 240 slipknot
view details
1.1 43-297 255 1-27, 299-537 28-42, 298-298 27 239 slipknot
view details
1.1 39-250 212 1-27, 263-537 28-38, 251-262 27 275 slipknot
view details
1.1 39-262 224 1-37, 269-537 38-38, 263-268 37 269 slipknot
view details
1.1 35-268 234 1-27, 276-537 28-34, 269-275 27 262 slipknot
view details
2.1 36-268 233 1-34, 273-537 35-35, 269-272 34 265 slipknot
view details
2.1 36-273 238 1-34, 276-537 35-35, 274-275 34 262 slipknot
view details
2.1 37-269 233 1-35, 273-537 36-36, 270-272 35 265 slipknot
view details
2.1 37-272 236 1-35, 276-537 36-36, 273-275 35 262 slipknot
view details
2.1 39-403 365 1-31, 416-537 32-38, 404-415 31 122 slipknot
view details
2.1 42-266 225 1-35, 281-537 36-41, 267-280 35 257 slipknot
sequence length 537
structure length 537
publication title Neurotransmitter and psychostimulant recognition by the dopamine transporter
rcsb
molecule tags Transport protein/inhibitor
molecule keywords Dopamine transporter
source organism Drosophila melanogaster
total genus Genus: 224
ec nomenclature
pdb deposition date 2015-01-16
KnotProt deposition date 2015-05-07
Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)

 
#similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
#similar chains, but unknotted
...loading similar chains, please wait...
#similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling