4XPAA

X-ray structure of drosophila dopamine transporter bound to 3,4dichlorophenethylamine
Slipknot S +31 41 +31
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 38-268 231 269-534 1-21 22-37 21 265 slipknot
view details
41 17-296 280 1-16 357-534 297-356 16 178 slipknot
Chain Sequence
DERETWSGKVDFLLSVIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGAFLVPYGIMLAVGGIPLFYMELALGQHNRKGAITCWGRLVPLFKGIGYAVVLIAFYVDFYYNVIIAWSLRFFFASFTNSLPWTSCNNIWNTPNCRPFEGHVEGFQSAASEYFNRYILELNRSEGIHDLGAIKWDMALCLLIVYLICYFSLWKGISTSGKVVWFTALFPYAVLLILLIRGLTLPGSFLGIQYYLTPNFSAIYKAEVWVDAATQVFFSLGPGFGVLLAYASYNKYHNNVYKDALLTSFINSATSFIAGFVIFSVLGYMAHTLGVRIEDVATEGPGLVFVVYPAAIATMPASTFWALIFFMMLATLGLDSSFGGSEAIITALSDEFPKIKRNRELFVAGLFSLYFVVGLASCTQGGFYFFHLLDRYAAGYSILVAVFFEAIAVSWIYGTNRFSEDIRDMIGFPPGRYWQVCWRFVAPIFLLFITVYGLIGYEPLTYADYVYPSWANALGWCIAGSSVVMIPAVAIFKLLSTPGSLRQRFTILTTPWRD
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
3.2 13-293 281 1-12 305-534 294-304 12 230 slipknot
view details
4.1 9-304 296 1-8 313-534 305-312 8 222 slipknot
view details
4.1 13-304 292 1-12 323-534 305-322 12 212 slipknot
view details
3.2 21-341 321 1-20 354-534 342-353 20 181 slipknot
view details
3.2 10-328 319 1-2, 339-534 3-9, 329-338 2 196 slipknot
view details
3.2 21-332 312 1-13, 339-534 14-20, 333-338 13 196 slipknot
view details
2.1 35-263 229 1-18, 279-534 19-34, 264-278 18 256 slipknot
view details
1.1 27-285 259 1-18, 295-534 19-26, 286-294 18 240 slipknot
view details
2.1 27-362 336 1-18, 387-534 19-26, 363-386 18 148 slipknot
view details
2.1 43-419 377 1-18, 485-534 19-42, 420-484 18 50 slipknot
view details
2.1 40-359 320 1-19, 397-534 20-39, 360-396 19 138 slipknot
view details
1.1 35-259 225 1-28, 264-534 29-34, 260-263 28 271 slipknot
view details
2.1 39-408 370 1-33, 419-534 34-38, 409-418 33 116 slipknot
view details
2.1 41-270 230 1-35, 280-534 36-40, 271-279 35 255 slipknot
sequence length 534
structure length 534
publication title Neurotransmitter and psychostimulant recognition by the dopamine transporter.
pubmed doi rcsb
molecule tags Transport protein/inhibitor
molecule keywords Transporter
source organism Drosophila melanogaster
total genus Genus: 202
ec nomenclature
pdb deposition date 2015-01-16
KnotProt deposition date 2015-11-11
Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)

 
#similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
#similar chains, but unknotted
...loading similar chains, please wait...
#similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling