4XPTA

X-ray structure of drosophila dopamine transporter with subsiteb mutations d121g/s426m and el2 deletion of 162-201 in complex with substrate analogue 3,4 dichlorophen ethylamine
Slipknot S +31 41
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 38-269 232 270-535 1-21 22-37 21 265 slipknot
view details
41 18-298 281 1-17 360-535 299-359 17 176 slipknot
Chain Sequence
DERETWSGKVDFLLSVIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGAFLVPYGIMLAVGGIPLFYMELALGQHNRKGAITCWGRLVPLFKGIGYAVVLIAFYVGFYYNVIIAWSLRFFFASFTNSLPWTSCNNIWNTPNCRPFEVGHVEGFQSAASEYFNRYILELNRSEGIHDLGAIKWDMALCLLIVYLICYFSLWKGISTSGKVVWFTALFPYAVLLILLIRGLTLPGSFLGIQYYLTPNFSAIYKAEVWVDAATQVFFSLGPGFGVLLAYASYNKYHNNVYKDALLTSFINSATSFIAGFVIFSVLGYMAHTLGVRIEDVATEGPGLVFVVYPAAIATMPASTFWALIFFMMLATLGLDSSFGGMEAIITALSDEFPKIKRNRELFVAGLFSLYFVVGLASCTQGGFYFFHLLDRYAAGYSILVAVFFEAIAVSWIYGTNRFSEDIRDMIGFPPGRYWQVCWRFVAPIFLLFITVYGLIGYEPLTYADYVYPSWANALGWCIAGSSVVMIPAVAIFKLLSTPGSLRQRFTILTTPWRD
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
3.2 12-294 283 1-11 305-535 295-304 11 231 slipknot
view details
4.1 12-304 293 1-11 318-535 305-317 11 218 slipknot
view details
4.1 12-317 306 1-11 321-535 318-320 11 215 slipknot
view details
4.1 8-324 317 1-7 334-535 325-333 7 202 slipknot
view details
3.2 20-344 325 1-19 358-535 345-357 19 178 slipknot
view details
4.1 16-334 319 1-2, 341-535 3-15, 335-340 2 195 slipknot
view details
2.1 42-359 318 1-17, 399-535 18-41, 360-398 17 137 slipknot
view details
2.1 42-419 378 1-18, 489-535 19-41, 420-488 18 47 slipknot
view details
1.1 39-251 213 1-21, 264-535 22-38, 252-263 21 272 slipknot
view details
2.1 32-267 236 1-22, 283-535 23-31, 268-282 22 253 slipknot
view details
2.1 28-282 255 1-22, 284-535 23-27, 283-283 22 252 slipknot
view details
2.1 35-267 233 1-31, 283-535 32-34, 268-282 31 253 slipknot
view details
3.1 35-282 248 1-27, 284-535 28-34, 283-283 27 252 slipknot
view details
2.1 34-263 230 1-25, 268-535 26-33, 264-267 25 268 slipknot
view details
1.1 35-283 249 1-26, 287-535 27-34, 284-286 26 249 slipknot
view details
1.1 35-286 252 1-26, 289-535 27-34, 287-288 26 247 slipknot
view details
1.1 39-282 244 1-27, 302-535 28-38, 283-301 27 234 slipknot
view details
2.1 39-301 263 1-28, 303-535 29-38, 302-302 28 233 slipknot
view details
2.1 43-282 240 1-38, 302-535 39-42, 283-301 38 234 slipknot
view details
2.1 42-269 228 1-34, 283-535 35-41, 270-282 34 253 slipknot
sequence length 535
structure length 535
publication title Neurotransmitter and psychostimulant recognition by the dopamine transporter
rcsb
molecule tags Protein transport/inhibitor
molecule keywords Dopamine transporter
source organism Drosophila melanogaster
total genus Genus: 189
ec nomenclature
pdb deposition date 2015-01-17
KnotProt deposition date 2015-05-07
Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)

 
#similar chains in the KnotProt database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
#similar chains, but unknotted
...loading similar chains, please wait...
#similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling