Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 27-254 228 1-26, 255-264 26 10 knot
Chain Sequence
EWGYASHNGPDHWHELFPNAKGENQSPIELHTKDIRHDPSLQPWSVSYDGGSAKTILNNGKTCRVVFDDTYDRSMLRGGPLPGPYRLRQFHLHWGSSDDHGSEHTVDGVKYAAELHLVHWNPKYNTFKEALKQRDGIAVIGIFLKIGHENGEFQIFLDALDKIKTKGKEAPFTKFDPSSLFPASRDYWTYQGSLTTPPCEECIVWLLLKEPMTVSSDQMAKLRSLLSSAENEPPVPLVSNWRPPQPINNRVVRASFKHHHHHH

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling