Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 26-257 232 1-25, 258-259 25 2 knot
Chain Sequence
AKEWGYASHNGPDHWHELFPNAKGENQSPIELHTKDIRHDPSLQPWSVSYDGGSAKTILNNGHTCRVVFDDTYDRSMLRGGPLPGPYRLRQFHLHWGSSDDHGSEHTVDGVKYAAELHLVHWNPKYNTFKEALKQRDGIAVIGIFLKIGHENGEFQIFLDALDKIKTKGKEAPFTKFDPSSLFPASRDYWTYQGSFTTPPCEECIVWLLLKEPMTVSSDQMAKLRSLLSSAENEPPVPLVSNWRPPQPINNRVVRASFK

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling