Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 16-108 93 1-12, 260-290 13-15, 109-259 12 31 slipknot
Chain Sequence
ASELRSIFSLKKIADAVNGYEEAKYVVFGIPFDNTSSYRRGSKYAPDSIRGAYVNLESYEYSYGIDLLASGMADLGDMEESEDVEYVIDTVESVVSAVMSDGKIPIMLGGEHSITVGAVRALPKDVDLVIVDAHSDFRSSYMGNKYNHACVTRRALDLLGEGRITSIGIRSVSREEFEDPDFRKVSFISSFDVKKNGIDKYIEEVDRKSRRVYISVDMDGIDPAYAPAVGTPEPFGLADTDVRRLIERLSYKAVGFDIVEFSPLYDNGNTSMLAAKLLQVFIASREKYYK

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling