Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 25-257 233 1-24, 258-260 24 3 knot
Chain Sequence
AKEWGYASHNGPDHWHELFPNAKGENQSPIELHTKDIRHDPSLQPWSVSYDGGSAKTILNNGKTCHVVFDDTYDRSMLRGGPLPGPYRLRQFHLHWGSSDDHGSEHTVDGVKYAAELHLVHWNPKYNTFKEALKQRDGIAVIGIFLKIGHENGEFQIFLDALDKIKTKGKEAPFTKFDPSSLFPASRDYWTYQGSFTTPPCEECIVWLLLKEPMTVSSDQMAKLRSLLSSAENEPPVPLVSNWRPPQPINNRVVRASFK

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling