Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 24-255 232 1-23, 256-259 23 3 slipknot
Chain Sequence
GWGYGQDDGPSHWHKLYPIAQGDRQSPINIISSQAVYSPSLQPLELSYEACMSLSITNNGHSVQVDFNDSDDRTVVTGGPLEGPYRLKQFHFHWGKKHDVGSEHTVDGKSFPSELHLVHWNAKKYSTFGEAASAPDGLAVVGVFLETGDEHPSMNRLTDALYMVRFKGTKAQFSCFNPKSLLPASRHYWTYPGSLTTPPLSESVTWIVLREPISISERQMGKFRSLLFTSEDDERIHMVNNFRPPQPLKGRVVKASFRA

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling