Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
-31 191-268 78 1-190, 269-393 190 125 knot
Chain Sequence
AYEWGVRSTRKPEPPPLDRVYEIPGLEPITYAGKMHFMPGLARPVFPPWDPGWTHPKFRRLPPLHEHPLYKDQACYVFHQRCRLLEGVKQALWLTKTQLIEGLPEKVLRLADDPRNHIENQDERVLNAISHARLWHSTEDIPKRETYCPVIVDSLIQLCKSQILKHPSLARRICAQNNTLSATWNRESILLQVHGSSGARLNAKDPLPPVASQEEVEATKNHVLETFYPISPTMGLQECNVYDVNDDTGFQEGYPYPCPHTLYFLESANLRPRRFQPDQLRAKMILFAFGSALAQARLLYGNDSKVLEQPVVVQSVGTDGRLFQFLVLQLNTTDLASDEGVKNLAWVDSDQLLYQHFWCLPVIKKKVVVEPVGPIGFQPETFRKFLALYLHGA

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling