Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 82-125 44 1-81, 126-174 81 49 knot
Chain Sequence
MNKRKINIVLYQPEIAQNVGAIMRTCVAINARLHIIEPLGFIFDDRHLSRSSANEYKYVDCIRYDDWNDFITKHQNITLFCLSRYGQKPISDFDFSKINDNVYLVFGKESTGIAKPILKEHYNTTFRIPMISETRSLNIANTVGIASYEVLRQWDYLDLVKYETQKGKDYILSE

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling